Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА SAINT GEORGE HOTEL & MEDICAL SPA

Тази Политика за поверителност Ви информира за всички аспекти, свързани с обработката на вашите лични данни и правата, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (EU GDPR). Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да ни предоставите вашите лични данни, тъй като съгласявайки се с нея, вие се съгласявате с условията, описани в нея.

"Лични данни" са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт – местонахождение /пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), онлайн идентификатор/IP адрес, изображения от видеозаписи и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

"Обработване на лични данни" е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на определени, извършвани от нас услуги и използване на интернет страница ни.

Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!

Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предложим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите необходимите данни.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: office@st-george-bg.com

"Тръпков Турс” ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните Ви данни. Мерките за сигурност, които прилага са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Политиката за защита на личните данни регулира обработването на лични данни на клиентите на Saint George Hotel & Spa, във връзка с предлаганите туристически услуги от "Тръпков Турс” ЕООД. Изготвена е и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Кой обработва Вашите лични данни?

"Тръпков Турс” ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК: 102690405, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие 8200, ул. "Яворов" 15.

"Тръпков Турс” ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл.4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

Как да се свържете с нас?

Адрес за кореспонденция: гр. Поморие 8200, ул. "Яворов" 15
тел. +359 885 27 48 84
e-mail: office@st-george-bg.com

Категории Лични данни

Във връзка с изпълнение на законовите си задължения при предоставяне на туристически услуги "Тръпков Турс” ЕООД обработва следните категории лични данни, съобразно целите за които се събират и основанията на които се обработват:
- данни за регистрация: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), дата на раждане, пол, гражданство, постоянен адрес, данни от документ за самоличност.
- данни за контакт: имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.
- информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация.
- данни за издаване на платежен документ /сметка, фактура/: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен адрес.
- при попълване на контактна форма в уебсайта ни – имена, електронна поща, телефонен номер.

За да гарантира сигурността на гостите на хотела, както и за да защити имуществото си "Тръпков Турс” ЕООД осъществява видеонаблюдение на територията на Saint George Hotel & Spa. Чрез видео изображенията от охранителни камери се събират: видео образ и поведенчески данни.

Правни основания

"Тръпков Турс” ЕООД обработва Вашите лични данни на следните основания:
- за спазване на законово задължение;
- за изпълнение на задълженията по договор с Вас;
- изрично получено съгласие от Вас за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
- за целите на легитимните интереси на дружеството или на легитимните интереси на трета страна;
- за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;
- за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на предоставени официални правомощия.

Цели

"Тръпков Турс” ЕООД обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:
- за настаняване и регистрация на клиенти /гости на хотела/;
- за изготвяне на хотелски сметки или фактури за извършена туристическа услуга;
- за изпълнение на задължения по сключен договор за доставка на туристическа услуга;
- за обработване на заявки за резервации, уведомяване за статуса, чрез имейл или телефон;
- за администриране и отговор на клиентски запитвания, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайта на хотела;
- за осъществяване на връзка с клиенти, при необходимост;
- за осигуряване на сигурността на гостите на хотела, посредством системи за видеонаблюдение;
- за изпълнение на законови задължения и регулаторни изисквания към Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи и други държавни общински и контролни органи;
- за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предаване на трети страни

"Тръпков Турс” ЕООД може да предаде личните Ви данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 в т.ч. на:
- физически или юридически лица, които въз основата на договор обработват личните Ви данни от името на Администратора;
- банки, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
- бизнес партньори при съвместно предлагане на услуги и др.

"Тръпков Турс” ЕООД може да разкрие и/или предаде личните Ви данни съобразно приложимото право, ако административен, контролен или съдебен орган изиска това или ако предаването е свързано с изпълнение на законово задължение в т.ч. на публични органи определените в Закона за туризма – Министерство на туризма, Община Поморие, Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт. Предаване към трети държави "Тръпков Турс” ЕООД не предава /трансферира/ лични данни на страни извън ЕС. В случай на необходимост от такова предаване, то ще се извърши само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

Срок на съхранение

"Тръпков Турс” ЕООД съхранява Вашите лични данни в електронен вид на собствени сървъри, с високо ниво на информационната сигурност, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

Вашите права

1. Право на достъп до личните Ви данни
Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали "Тръпков Турс” ЕООД обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до отнасящите се за Вас лични данни и до следната информация:
- цели на обработването;
- категории лични данни;
- получатели или категории получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, в т.ч. в трети държави или международни организации;
- когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват Ви личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок.

2. Право на коригиране или попълване на личните Ви данни
Вие имате право да поискате от "Тръпков Турс” ЕООД да коригира или попълни неточни и/или непълни лични данни, свързани с Вас.

3. Право на изтриване (право да бъдеш забравен)
Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а "Тръпков Турс” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването им;
- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните Ви данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
"Тръпков Турс” ЕООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
"Тръпков Турс” ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

4. Право на ограничаване
Вие имате право да поискате от "Тръпков Турс” ЕООД да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:
- са установени неточности в личните данни, които се обработват;
- обработването е неправомерно;
- не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;
- възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания имат преимущество пред Вашите интереси.

5. Право на преносимост
Вие имате право по всяко време да получите от "Тръпков Турс” ЕООД в машинно-четим формат Вашите лични данни или да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

6. Право на получаване на информация
Вие имате право да поискате от "Тръпков Турс” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Тръпков Турс” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

7. Право на възражение
Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни от "Тръпков Турс” ЕООД се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработване.

8. Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни
Вие имате право по всяко време да оттеглите дадено съгласие за обработване лични Ви данни. "Тръпков Турс” ЕООД ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.

9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
Ако "Тръпков Турс” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той без ненужно забавяне ще Ви уведоми за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Условия за упражняване на правата Ви

Вие може да упражните своите права с писмено заявление до "Тръпков Турс” ЕООД на адрес: гр. Поморие 8200, ул. "Яворов" 15 или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес: office@st-george-bg.com. Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице. "Тръпков Турс” ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията. При нарушаване Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

Връзка към други сайтове

Интернет страницата на Saint George Hotel & Medical Spa съдържа връзки/препратки (хиперлинкове) към други сайтове. "Тръпков Турс” ЕООД не оперира свързаните сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове. Ако "Тръпков Турс” ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в тези Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на интернет страницата на Saint George Hotel & Medical Spa .